İnsan Kaynakları Politikamız

UMUR’un İnsan Kaynakları politikasını belirleyen faktörlerin başında ‘kurumsallaşma’ gelmektedir. Kurumsallaşmanın önemine inanmakta ve bunu ‘sürekli bir gelişim yolculuğu’ olarak görmekteyiz. Geçmişten günümüze bu yönde attığımız adımlar ve hayata geçirdiğimiz İnsan Kaynakları uygulamaları; kesintisiz gelişimden sürdürülebilir büyümeye, eşitlikten verimliliğe, ekip başarısından kurumsal performans yönetimine kadar pek çok hedefimize ulaşmamızı sağlamıştır.

Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın, kişisel hedeflerine ulaşıp sonuç üretebilmeleri, değişime uyum sağlayabilmeleri, gelişime açık ve sürekli öğrenen kişiler olmaları hedeflenmekte ve desteklenmektedir. Çalışanlarımıza sunulan eğitim ve gelişim programlarımız; stratejilerimiz, hedeflerimiz ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda gereken “teknik, kişisel, yönetsel” bilgi ve becerileri kazandırmak ve geliştirmek amacıyla planlanmaktadır.

Çalışanlarımız için özel planlanan eğitimler, şirkete hızlı ve kolay uyum göstermeyi sağlayan "Oryantasyon Programları" ile başlar, kurum içi veya kurum dışı kaynaklardan yıl boyunca katıldıkları planlı veya plansız eğitimlerle devam eder.

Eğitimler tespit edilirken önceliğimiz; işin gerektirdiği özellikleri, ihtiyaçları, bilgi ve becerileri kazandıracak, çalışanın profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ve kariyer planını destekleyecek programların seçilmesidir. Eğitim ve Gelişim Programlarımız, insan kaynağını verimli kılmak, şirketimizi geliştirmek, bireysel ve kurumsal performansı artırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Performans Yönetimi

Tüm çalışanlarımızı kapsayan Performans Yönetim Sistemimiz “hedef ve yetkinlik” bazında yapılandırılmıştır. Performans Yönetim Sistemi’nin amacı, şirket hedefleri doğrultusunda yüksek bir kurum performansı yakalamak için;
• Çalışanların, kişisel faaliyetleri ve hedefleri ile bireysel performanslarını geliştirmelerini sağlamak,
• Bireysel performansları, çalışanların ortaya koydukları çalışmalar, ortak ilkeler, ölçülebilir ve objektif sistemler çerçevesinde değerlendirerek yönetmektir.

Performans hedefleri; çalışanın şirket stratejileri, iş hedefleri ve kişisel gelişim beklentileri doğrultusunda tespit edilen ve çalışanın bir üst yöneticisi ile üzerinde uzlaşarak 1 yıl için belirlediği, ölçülebilir, tanımlanmış ve somut faaliyet planları ve çalışma kriterleridir.

Bu hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak 6 aylık dönemlerde performans değerlendirme görüşmeleri ve gelişim takibi yapılır. Yıllık performans dönemi sonunda; iş sonuçları, yetkinlikler, mesleki bilgi ve beceriler, çalışanın kendisi ve yöneticisi tarafından değerlendirilir, değerlendirme sonuçları üzerinden çalışan ve yönetici ortak sonuçta uzlaşarak yıl kapatılır. Bir yıl sonunda elde edilen bu veriler daha sonra, eğitim ve gelişim süreçlerinde, kariyer yönetim faaliyetlerinde, ücretlendirme ve ödüllendirmeyle ilgili çalışmalarda değerlendirilir.

Kariyer Yönetimi

Kariyer olanakları, şirket hedefleri doğrultusunda oluşan ihtiyaçlara bağlı olarak hedef ve yetkinlik bazlı performans sistemlerimiz ve çalışan yeterliliklerimiz çerçevesinde yürütülmektedir. Geliştirdiğimiz değerlere sahip çıkmak ve çalışanlarımızın kariyer yolunu açmak adına, terfi, görev değişimi ve yeni kadro ihtiyaçlarımızı şirket bünyesinden karşılamak, öncelikli ve önemli bir İK politikasıdır.

Yeni görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklerin tespiti için çalışanlarımız, işe alım sürecimizin adımlarına, performans gelişim durumuna, mesleki kimlik analizine ve diğer test uygulamalarına uygun olarak objektif şekilde değerlendirilmekte ve kendilerine sonuca ilişkin geri bildirim yapılmaktadır. Şirket içi geçişlerden sonra çalışanlarımızın, izleme süresi içinde yeni görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterliliklerle ilgili eksiklerini tamamlamaları için, iş başı, oryantasyon ve mesleki eğitimler planlanmaktadır.

Ücret Yönetimi

Ücret yönetimi politikamızda, eşit ve objektif yapılandırma esastır. Performansa ve enflasyona dayalı olarak yapılan değerlendirmeler neticesinde yıllık ücret artışları belirlenmektedir. Ücret yönetimi ve özlük faaliyetlerimizin;
• Yapılan iş için alınan sorumluluk ve yetki standartları çerçevesi içinde,
• Görevin gerektirdiği bireysel yetkinlik ve yeterlilikler ile ilişkilendirilmiş,
• Performans ve iş sonuçları ile karşılaştırılmış,
• Verilere dayalı bir sistem bütününde yürütülmesine özen gösterilmektedir.